05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 A
KRS 0000291373
REGON: 141209251
NIP: 1251474747

Bank:

nr rachunku:
95 2030 0045 1110 0000 0196 3130
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Wołominie
ul. Wileńska 36, 05-200 Wołomin

menu użytkownika

 

Nowy statut stowarzyszenia (obowiązuje od lipca 2013 roku)

STATUT

MAZOWIECKIEGO FORUM BIZNESU, NAUKI I KULTURY

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • § 1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i celach niezarobkowych.
 • § 2 Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wołomin, a terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • § 3 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: "Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury". Stowarzyszenie może używać tej nazwy oraz stosownej pieczęci i emblematu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
 • § 4 Stowarzyszenie może przystępować do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków o podobnym zakresie działania na zasadach określonych w ich statutach.
 • § 5 Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 • § 6 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

 • § 7 1. Celem Stowarzyszenia jest nieodpłatne prowadzenie działań na rzecz:

1)  rozwoju przedsiębiorczości, zdrowej konkurencji, ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi kontrahentami oraz integracji środowiska przedsiębiorców;

2)  rozwoju idei samorządności i społeczeństwa obywatelskiego;

3)  rozwoju turystyki i agroturystyki, w tym infrastruktury turystycznej i produktów turystycznych;

4)  promocji oświaty, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;

5)  promocji zdrowia, rekreacji ruchowej i integracji osób niepełnosprawnych;

6)  działalności charytatywnej i w zakresie pomocy społecznej;

7)  promocji ochrony środowiska naturalnego;

 

2. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez następujące działania:

1)  organizację spotkań, odczytów, seminariów, wykładów, szkoleń, warsztatów, kursów i kursokonferencji z wybranych dziedzin, zgodnych z celami Stowarzyszenia;

2)  organizację lub udział w targach, wystawach bądź innych przedsięwzięciach zgodnych z celami Stowarzyszenia;

3)  prowadzenie działalności wydawniczej;

4)  prowadzenie działalności naukowej i badawczej;

5)  doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu;

6)  organizację imprez promocyjnych, kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych, w tym aukcji, loterii, konkursów, turniejów, koncertów i bali;

7)  występowanie do władz samorządowych i organów administracji rządowej oraz innych organów i instytucji w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;

8)  wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;

9)  reprezentowanie interesów przedsiębiorców, prezentowanie ich opinii i uwag na zewnątrz w celu poprawy warunków działalności i eliminowania niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;

10)   powoływanie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;

11)   tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i społecznych;

12)   współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań określonych w statucie;

13)   delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczej;

14)   propagowanie celów i działalności Stowarzyszenia za pomocą wszelkich medialnych środków masowego przekazu, w tym prasy, radia i telewizji oraz internetu, tak własnych, jak i cudzych;

15)   podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III. Sposób nabywania i utraty członkostwa

 • § 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 • § 9 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, będąca obywatelem polskim bądź cudzoziemcem posiadającym kartę stałego pobytu.
 • § 10  Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna gotowa do wspierania działalności Stowarzyszenia i świadczenia pomocy materialnej lub niematerialnej.
  • § 11  1. Członkiem honorowym może być obywatel Polski lub obywatel państwa obcego mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

2 Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 • § 12  Decyzję o przyjęciu członków, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, podejmuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych, w tym jednego członka Zarządu.
 • § 13  Członkostwo ustaje przez pisemną rezygnację lub wykluczenie. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Zarząd w formie uchwał, zawierających uzasadnienie decyzji.
 • § 14  Zarząd może wykluczyć członka w przypadku:

1)    skazania prawomocnym orzeczeniem na karę pozbawienia praw publicznych;

2)    działania na szkodę Stowarzyszenia;

3)    popełnienia czynu niegodnego, naruszającego dobre imię Stowarzyszenia lub jego członków;

4)    zalegania w opłacaniu składki za dwa kolejne miesiące oraz odmowy uiszczenia wpisowego;

5)    nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał i regulaminów;

6)    utraty rękojmi należytej realizacji celów Stowarzyszenia .

 • § 15  Od uchwał Zarządu, dotyczących spraw członkowskich, przysługuje kandydatowi lub członkowi odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 • § 16  Zarząd opracowuje szczegółowy regulamin przyjęcia i wykluczenia członków. Regulamin dla swej prawomocności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
 • § 17  Pełne prawa członkowskie członek Stowarzyszenia nabywa po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia z chwilą zapłaty wpisowego oraz uiszczenia pierwszej składki członkowskiej.

 

 

Rozdział IV. Prawa i obowiązki członków

 • § 18      Członek stowarzyszenia ma prawo:

1 Członek zwyczajny:

1)    czynnego i biernego prawa wyborczego;

2)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

3)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia;

4)    korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

5)    brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;

6)    uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia.

 

2 Członek wspierający i honorowy:

1)    brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań;

2)    uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia.

 

 • § 19      Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1)    regularnego i terminowego opłacania składek, a także do uiszczenia wpisowego, przy czym powyższy obowiązek nie dotyczy członków honorowych;

2)    przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia;

3)    godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię;

4)    przestrzegania zasad współżycia społecznego i okazywania sobie wzajemnej pomocy.

 

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia

 • § 20      Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna i Zarząd.
  • § 21  1. Walne Zebranie:

1)    jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;

2)    jest zwoływane przez Zarząd;

3)    odbywa się obowiązkowo raz do roku w terminie ustalonym dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego, określonym w obowiązujących przepisach prawa;

4)    zwoływane jest ponadto na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zgłoszony do Zarządu. W przypadku złożenia wniosku, Zebranie powinno się odbyć w ciągu jednego miesiąca od daty jego złożenia. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

2 O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków poprzez rozesłanie maili lub telefonicznie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

3 Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków zwyczajnych.

4 Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym z tym, że w sprawach personalnych tj. wybór członków władz, rozpatrywanie odwołań w przedmiocie przyjęcia lub wykluczenia członka - w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne zostanie również zarządzone po podjęciu stosownej uchwały na wniosek członka zwyczajnego Stowarzyszenia; głosowanie nad uchwałą w sprawie tajnego głosowania odbywa się w sposób tajny.

5 Obrady Zebrania są protokołowane. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

6 Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

7 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych;

2)    udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

3)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie regulaminu działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4)    wytyczanie kierunków działania i programu Stowarzyszenia;

5)    rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu;

6)    uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

7)    powoływanie komisji programowych oraz opiniodawczo-doradczych spośród członków i sympatyków Stowarzyszenia, wraz z uchwalaniem regulaminów działalności takich komisji.

 • § 22      Komisja Rewizyjna

1 Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

2 Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3 Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

4 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)    przeprowadzanie doraźnych i okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia oraz jego władz;

2)    występowanie o zwołanie nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zebrania;

3)    opiniowanie sprawozdań finansowych;

4)    formułowanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i składanie ich Zarządowi lub Walnemu Zebraniu, w tym wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.

5 Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji

6 Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

7 Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)    pisemnej rezygnacji,

3)    odwołania przez Walne Zebranie, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

8 W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka przed upływem kadencji Walne Zebrnaie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 • § 23      Zarząd

1 Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa oraz Członków Zarządu. Prezesa wybierają z pośród siebie wybrani członkowie Zarządu.

2 Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem, a także:

1)    reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

2)    decyduje o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie oraz kieruje prowadzoną działalnością gospodarczą;

3)    zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz co najmniej 1/3 członków zwykłych Stowarzyszenia;

4)    podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych w statucie;

5)    dokonuje czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia;

6)    prowadzi ewidencję członków.

3 Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez Prezesa członek Zarządu.

4 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

5 Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, przy czym jednym z nich musi być Prezes.

6 Do kierowania bieżącą działalnością gospodarczą w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu Zarząd może powołać swego pełnomocnika.

7 Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

8 Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)    pisemnej rezygnacji,

3)    odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

9 W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka przed upływem kadencji, skład zarządu może zostać uzupełniony przez Zarząd poprzez kooptację z pośród członków zwykłych stowarzyszenia, bądź Zarząd może zaniechać uzupełnienia składu Zarządu, jeżeli pozostała ilość jego członków jest nie mniejsza niż trzy.

 

 

Rozdział VI. Finanse Stowarzyszenia

 

 • § 24      Środki na finansowanie działalności Stowarzyszenia pochodzą z:

1)    jednorazowego wpisowego;

2)    składek członkowskich;

3)    dochodów z własnej działalności gospodarczej;

4)    darowizn, zapisów, spadków, dotacji;

5)    dochodów z majątku Stowarzyszenia;

6)    ofiarności publicznej.

 • § 25      Fundusze przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia.
  • § 26      Członkowie opłacają jednorazowe wpisowe i składki miesięczne. Zarząd z końcem każdego roku ustala minimalną stawkę wpisowego i składki miesięcznej na rok następny.
  • § 27      Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie mogą być podzielone między jego członków.
  • § 28      W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej jej przedmiotem może być:

 

1)    PKD: 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

2)    PKD: 7021Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

3)    PKD: 7220Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 1. PKD: 0731 – Reklama;
 2. PKD: 7311Z - Działalność agencji reklamowych;

4)    PKD: 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

5)    PKD: 7420Z - Działalność fotograficzna;

6)    PKD: 7490Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

7)    PKD: 8230Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

8)    PKD: 8299Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

9)    PKD: 8551Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

10) PKD: 8552Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

11) PKD: 08559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

12) PKD: 8560Z - Działalność wspomagająca edukację;

13) PKD: 9001Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

14) PKD: 9002Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

15) PKD: 9004Z - Działalność obiektów kulturalnych;

16) PKD: 9102Z - Działalność muzeów;

17) PKD: 9103Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;

18) PKD: 9313Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

19) PKD: 9329Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

20) PKD: 05610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

21) PKD: 05610B - Ruchome placówki gastronomiczne;

22) PKD: 5621Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

23) PKD: 5629Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

24) PKD: 5630Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

25) PKD: 5811Z - Wydawanie książek;

26) PKD: 5813Z - Wydawanie gazet;

27) PKD: 5814Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

28) PKD: 5819Z - Pozostała działalność wydawnicza;

29) PKD: 5911Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

30) PKD: 5912Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

31) PKD: 5913Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

32) PKD: 5914Z - Działalność związana z projekcją filmów;

33) PKD: 5920Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

34) PKD: 6110Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

35) PKD: 6120Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

36) PKD: 6190Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

37) PKD: 6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

38) PKD: 6202Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

39) PKD: 6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

40) PKD: 6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

41) PKD: 6312Z - Działalność portali internetowych;

42) PKD: 6399Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

43) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

44) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

45) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych;

46) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

47) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

 

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 • § 29      Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
 • § 30      Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie przy obecności co najmniej 2/3 członków, większością 2/3 głosów.
 • § 31      Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki ma być zużyty jego majątek.
 • § 32      Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że Walne Zebranie wyznaczy inne osoby.
 • § 33          Po zakończeniu likwidacji Zarząd zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com